Освітні програми

“Затверджено»
Завідувач ДУ
«ДНЗ (ясла- садок)«Казка»
(м.Чернівці) Національної
поліції України»
___ С.І.Савчук

Освітня програма
ДУ «ДНЗ (ясла-садок) «Казка» (м.Чернівці) НПУ»
на 2020/2021 навчальний рік


Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.
Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки: «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9 198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9 249), «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 30.07.2020 № 1/9-411), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» ( від 22.07.2020 № 1/9-394), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.
Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.
У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 8.00 г. до 20.00.г.
Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення наступних завдань:

 • спрямувати роботи колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров’я;
 • забезпечити становлення особистості дитини-дошкільника,її комунікативний, фізичний, соціально-моральний, пізнавальний, креативний, художньо-естетичний, мовленнєвий розвиток, набуття практичного досвіду шляхом формування різних компетентностей. (відповіднодо БКДО);
 • враховуючи рекомендації МОЗ по роботі під час адаптивного карантину, продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до НУШ ;
 • впроваджувати передові педагогічні ідеї, розробки, новітні технології, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей малюків в різних видах дитячої діяльності;
 • продовжувати роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
 • впроваджувати нові сучасні форми і методи співпраці з родинами вихованців, які сприятимуть формуванню активної батьківської позиції для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.
  У дошкільному навчальному закладі функціонує 7 груп:
  2 групи раннього віку (від 2 до 3 років),
  1 молодша група (від 3 до 4 років),
  2 середні групи (від 4 до 5 років),
  2 старші групи (від 5 до 6(7) років).
  У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.
  Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та методичних рекомендацій, розроблених відповідно до Базового компонента дошкільної освіти. Програма оновлена відповідно до Державного стандарту дошкільної освіти України та рекомендована МОН.
  Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.
  Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу
  Структура програми – визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності
Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.
Форми організації освітнього процесу
Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.
Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:
– у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;
– у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;
– у середній групі –20 хвилин;
– у старшій групі –25 хвилин.
Тривалість перерв між заняттями – не менше 10 хвилин.
Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.
У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня.
Гуртки за інтересами:
у ІІ молодших групах:
з образотворчого мистецтва – 2 заняття на тиждень;
з художньо-продуктивної діяльності (хореографія) – 2 заняття на тиждень;
з англійської мови – 2 заняття на тиждень.
Робота в гуртках за інтересами дітей ЗДО, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.
Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України.

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
  Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, музичні керівники, керівники гуртків, вчитель-логопед, практичний психолог, медична сестра.
  У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:
  Методика Н.Гавриш використання коректурних таблиць
  Логічні блоки Дьєнеша
  ТРВЗ
  Навчання дітей англійської мови
  Нетрадиційні техніки малювання
  Методика «Логіки світу»
  Ейдетика
  Методика В.С.Ліщука
  Казкотерапія
  Музикотерапія
  Пісочна терапія .

Перелік використання
чинних освітніх програм в
ДУ «ДНЗ (ясла-садок) «Казка» (м.Чернівці) НПУ»


1 «Дитина».Освітня програма для дітей від 2 до 7 років Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін. Рекомендована Міністерством освіти і науки України
( лист МОН України від 23.07.2020 №1/11-4960)
2 Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України лист від 05.12.2012 1/11-18798 № 14.1/12-Г-501

1 «Казки і фарби» Схвалено комісією з філософсько-світоглядних дисциплін Науково-методичною радою із питань освіти Міністерством освіти і науки України для використання в загально-освітніх навчальних закладах (лист № 22.1/12-Г-437 від 21 червня 2019 року)
2 Програма та навчально-методичне забезпечення хореографічної дільності дітей від 3 до 7 років А.Шевчук Схвалено для використання у навчально-виховному процесі
Протокол №1 засідання предметної комісії з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 13.03.2008 р.
3 Авторська програма з вивчення англійської мови « Ландяк Г.П. Схвалено Вченою радою ОІППО, розглянуто радою Чернівецького міського методичного кабінету, протокол №2 від 30.12.2004 р.
6 «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років. Л.В.Лохвицька Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОНУ (лист ІІТЗО від 08.11.2013 №14.1/12-Г-632)

Розподіл занять на тиждень на дитину ДУ «ДНЗ (ясла-садок) «Казка» (м.Чернівці) НПУ»на 2020/2021 навчальний рік

    Види діяльності за освітніми лініямиКількість занять на тиждень за віковими групами
перша молодша  (від 2 до 3 років)друга молодша (від 3 до 4 років)середня (від 4 до 5 років)старша (від 5 до 6 років)
Ознайомлення із соціумом1223
Ознайомлення з природним довкіллям1112
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)4455
Сенсорний розвиток2
Логіко-математичний розвиток112
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування2333
Здоров’я та фізичний розвиток2333
Загальна кількість занять на тиждень10111215
5
Максимальна кількість занять на тиждень10111220